Risenga barnehage sin årsplan 2013-2014

Barnehagen sin årsplan blir laget i kalenderform og gitt ut til foreldre i barnehagen. Fordi vi har bilder i årsplanen ønsker vi ikke å legge orginalen ut på nettet.

Velkommen til nytt barnehage år

Vi i Risenga barnehage ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss dette barnehageåret. I år er det 42 barn og 12 voksne i barnehagen. Det er mange nye barn og voksne på Kinaputten, ni barn og fire voksne. På Dynamitten er det en ny pedagogiskleder og en ny assistent og åtte nye barn som er overflyttet fra Kinaputten, så de er godt kjent. Det har også startet to nye gutter som kommer fra andre barnehager.

De voksne i barnehagen bidrar til at barn får en god barndom som innebærer en glad og trygg hverdag og en opplevelse av at de er verdifulle.

I år som i fjor ønsker vi å satse på musikk, drama, forming og språk. Det er mange tospråklige barn og voksne i barnehagen, så kommunikasjon, språk og tekst er et fagområde som det legges stor vekt på. Alle de syv fagområdene i rammeplanen skal jobbes med i barnehagehverdagen og de går ofte i hverandre.

Årsplanen med års hjul/kalender skal være et arbeidsredskap for personalet og et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innhold i barnehagen. Årsplanen er kommunens grunnlag for innsyn, og informasjon til andre interesserte. Denne er laget av styrer og pedagogiske ledere med gode innspill fra det øvrige personalet. Årsplanen behandles i SU om høsten og er utgangspunkt for videre planlegging for eksempel for den enkelte måned. Månedsplaner og ukeplaner planlegges av pedagogisk leder og assistenter ut fra det som er vedtatt i årsplanen.

Hilsen personalet v/styrer Therese Holter

Fagområdet i august, september og oktober er nærmiljø og samfunn.

Vi legger vekt på tilvenning, det å bli trygg på nye barn og voksne, omsorg og nærhet i denne perioden. Vi skal bidra til at barna møter verden utenfor familien med nysgjerrighet og tillit. Barna skal bli kjent med nærmiljøet igjennom turer og barnehagen medvirker til at de får tilknytning til lokalsamfunnet.

"Med fokus på kunst, kultur og kreativitet er vi med på å skape fantasifulle og engasjerte barn og voksne."

Pedagogisk grunnsyn

Vi ønsker å sette fokus på hvordan kulturformidling er med på å skape fantasi og engasjement hos barna. Vi ønsker også at alle skal føle seg trygge og at vi skaper en harmonisk stemning i barnehagen. Trygge barn har bedre selvbilde og selvtillit og dette er noe vi ønsker å være med på å skape.

Vi voksne i Risenga barnehage;

*ser på barn som aktive og kompetente individer

*vil at alle barn skal bli sett og hørt

*ser på medvirkning som en forutsetning for barns læring

*ser på trygghet og omsorg som viktige faktorer for trivsel

Vi ønsker å legge hovedvekt på musikk, drama og forming fordi vi har troen på det kreative barnet. Vi mener at barna utvikler seg mer og mer allsidig gjennom sitt kreative senter. De skal lære noe nytt hver dag gjennom forming, musikk, drama, lek, tur og andre aktiviteter. De skal få mulighet til å utvikle seg i takt med seg selv og gruppen igjennom lek og læring.

"Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap" (Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold, 4. ledd)

Kunst, kultur og kreativitet

Fagområdet omhandler kulturelle uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, dans og musikk, språk og litteratur, teater, film, arkitektur og design. Personalet skal støtte barnas nysgjerrighet, kreativitet og skapende virksomhet.

• Vi bruker forskjellige uttrykksformer ved fortelling av eventyr. Snakkepakken, naturmateriale og bøker.

• Personalet og barna dramatiserer.

• Vi legger til rette for ulike formingsaktiviteter

• Musikksamling

Satsningsområdet musikk gjelder igjennom hele året.

Våre tanker om hvorfor musikk er viktig for barna:

*Musikk er ofte forbundet med glede, noe som gir god grobunn for utvikling og læring.

*Musikk er samlende for barnegruppen, øker gruppetilhørigheten og virker sosialt fremmende.

*Musikk og språk er nært forbundet. Sang rim og regler vil fremme språkutviklingen.

Våre mål knyttet til musikk:

*Vi voksne i barnehagen skal bidra til at barna lærer å utvikle og utøve musikk på en positiv måte.

*Musikken skal bli en naturlig del av hverdagen og i leken til barna.

Satsningsområdet drama gjelder igjennom hele året

Våre tanker om hvorfor drama er viktig for barna:

*Gjennom drama får barna utfoldet seg og være spontane i samhandling med andre, de må også samarbeide.

*Drama er med på å styrke barnas empati ovenfor andre, de må øve på å ta ulike "oppdiktede" roller.

Våre mål knyttet til drama:

*Vi voksne skal bidra til at barna blir kjent med flere uttrykksformer innenfor drama.

*Vi voksne skal bidra til at barna får fantasere, forestille seg, utvikle nye ideer og utfolde skaperglede.

Likestilling

Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Det er viktig at vi i personalgruppa reflekterer over egne holdninger i forhold til likestilling mellom kjønnene og at vi ser på samfunnets forventninger til gutter og jenter. Barnehagen skal være med å oppdra barna til å møte og skape et likestilt samfunn.

Satsningsområdet forming gjelder igjennom hele året

Våre tanker om hvorfor forming er viktig for barna:

*Barna får mulighet til å utvikle sine kreative sider

*Formingsaktiviteter er med på å utvikle finmotorikken til barna

*Barna blir kjent med ulike materialer og mulighetene det ligger i enkle effekter som papir, papp, glitter, lim, saks ukeblader etc.

Våre mål knyttet til forming:

*Vi voksne skal legge tilrette slik at barna blir kjent med ulike materialer og lærer seg å se materialenes muligheter.

*Vi voksne skal legge til rette for at barna får bruke formingsaktiviteter ute i naturen.

Fagområdet i november og desember er etikk, religion og filosofi

Etikk, religion og filosofi former måten å oppfatte mennesker og verden på, og de preger våre verdier og holdninger. Det er viktig å gi rom for barns tanker om at Norge i dag er et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som representeres i barnegruppen og i samfunnet. De voksne skal også gi barna tid og rom for undring og filosofering eks; hvorfor er verden som den er?

Hva gjør vi?

* Gir barna innblikk i kristne høytider som jul og påske

* Lærer barna å vise respekt for hverandre

*Vi undrer oss og filosoferer sammen med barna

Kommunikasjon, språk og tekst

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Gjennom SPRÅK, TEKST og KOMMUNIKASJON skal barna lære å uttrykke seg, bli trygge på sitt eget språk og bruke det riktig. Vi er en barnehage med mange minoriteter. Det er viktig for oss at alle som går i Risenga barnehage har muligheten til å bruke det norske språket på lik linje med sine jevnaldrende. Vi kartlegger og styrker språket i språkgrupper. Hyppigheten av språkgruppene er ukentlig.

Gjennom tekst og kommunikasjon skal barna få med seg noe av kulturarven vår. De skal i løpet av barnehageåret ha blitt kjent med mange eventyr og sanger.

Kommunikasjon er noe vi driver med daglig, gjennom hele dagen. Alle aktiviteter, formelle og uformelle, inneholder en form for kommunikasjon. Vi ønsker å være bevisst på kommunikasjonen og gjøre den så enkel for barna som mulig. Dette gjøres gjennom å snakke til hverandre med respekt, gi klare beskjeder til hverandre og å være anerkjennende ovenfor hverandre. Personalet i barnehagen er rollemodeller og bidrar gjennom sin egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter.

NISSEFEST I BARNEHAGEN

Det er fast tradisjon at barn og ansatte har nissefest i førjulstida. Vi kler oss ut som små og store nisser og går rundt juletreet. Alle venter spent på om nissefar kommer en tur innom. Det pleier han å gjøre, men han har det travelt rett før jul og har ikke tid til å spise grøt sammen med oss!

LUCIAFEIRING

”Svart senker natten seg, i stall og stuer”, synger barna mens de går i tog ute i barnehagen, tidlig om morgenen. De har på seg hvite skjorter og glitter rundt hodet. Etter sang og prosesjon går barn og foreldre avdelingsvis og koser seg med lussekatter, som barna har bakt.

Fagområdet i januar og februar er kropp, bevegelse og helse

Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye igjennom kroppen. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskap på mange områder. Barnehagen skal blant annet bidra til at barna utvikler positive holdninger til turer, friluftsliv og lek ute. Vi skal bidra til at barna utvikler kroppsbeherskelse og grunnleggende grovmotoriske og finmotoriske ferdigheter. Barnehagen skal også ha fokus på helse og kosthold under dette fagområdet.

Lover og planverk som rammeplanen bygger på

Lov om barnehager

Formål: Sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Videre omhandler loven godkjenning, personalet, vedtekter, taushetsplikt og opplysningsplikt. Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. Alle barnehageeiere er pålagt å følge barnehageloven.

Rammeplan for barnehager

Formål: Gi personalet en forpliktende ramme å arbeide etter i planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold for å gi barn gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med hjemmet. Den understreker barns rett til medvirkning og barnehagens plikt til å ta hensyn til individuelle forutsetninger.

Barn som medvirkere

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Her er noen eksempler på barns medvirkning i vår barnehage:

• Barna har stor mulighet for frilek.

Dvs. at barna får velge hva de vil holde på med:

bordaktiviteter som tegning, perling med mer.

Rollelek, duplo, spille spill osv.

Vi er lydhøre ovenfor barnas innspill og forslag til aktiviteter. Vi vektlegger god kommunikasjon mellom barna og personalet.

FNs barnekonvensjon vektlegger at alle barn skal få rett til å si sin mening i alt som vedrører det. Barn i dag har en posisjon i samfunnet og en rett til å bli hørt og tatt på alvor. Vi vil at barna skal oppleve at de får være med på å forme hverdagen sin. De skal inkluderes i planlegging av barnehagehverdagen der det er naturlig. Vi ønsker å formidle til barna at deres perspektiv er viktig og vi støtter de til å fremme egne interesser. Barns medvirkning handler om å bli hørt og om å bli anerkjent.

Barns uttrykk skal bli sett og tatt på alvor i alle sammenhenger. Barna tilbringer store deler av sine første leveår i barnehagen. Det er derfor vesentlig at personalet er til stede, lytter og ser hvert enkelt barn og deres ønsker og behov.

Antall, rom og form er fagområdet i mars og april

Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen skal blant annet bidra til at barna opplever glede over og utforske og leke med tall og former. Barna skal også få erfaringer med ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne.

Lek og sosial kompetanse

Ettersom vi setter lek og vennskap høyt, er det viktig å legge til rette for gode relasjoner. Å delta i lek og få gode venner er avgjørende for barnets trivsel. Samspill med andre barn legger også grunnlaget for sosial kompetanse og læring, ettersom barnet i samspill lærer å ta hensyn til og tilpasse seg de andre barna. Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder, språklig og kulturell ulikhet. En annen ting ved lek er at den fremmer barnets utvikling både emosjonelt, språklig, motorisk og kognitivt. Lek brukes også til bearbeiding av følelser og ikke minst gir lek glede. Leken står veldig sterkt i barnehagehverdagen, og vi vil legge forholdene til rette for en god lek med:

• Å være tilgjengelig for barnet

• Det fysiske rom

• Leker som inspirerer til fantasi

• Gode voksenmodeller

• Å lytte til hvert enkelt barns medbestemmelse

• Å gi omsorg

• Å gi opplevelser

• Å gi mulighet til å bearbeide inntrykk

• Å være undrende sammen med barnet

• Å få leken i gang

• Å bidra til at alle har noen å leke med

• Lek på barna premisser

Fagområdet i mai og juni er natur, miljø og teknikk

Barnehagen skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, vær og årstider. Det er et mål å utvikle barnas kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Barnehagen skal blant annet bidra til at barna skal oppleve naturen og at de skal undre seg over naturens mangfoldighet. Vi skal bruker nærmiljøet flittig, og ofte gå på oppdagelses turer. Vi skal jobbe med miljøprosjekt, plukke søppel og bruke innsektsbokser og forstørrelsesglass for å studere insekter og krypdyr.

Dokumentasjon

Vi ønsker å dokumentere vårt arbeid i barnehagen for å kunne bruke det i evalueringsarbeidet og for at dere foreldre skal kunne følge med i barnas hverdag i barnehagen. Hver måned sender vi ut en månedsrapport med hva vi har gjort- og en liten oppdatering fra barnas hverdag. Ukeplan legges ut på hjemmesiden hver uke hvor det står hvilket tema uken har, hva vi skal gjøre, aktiviteter, bursdagsfeiringer og turer. Vi bruker også en del bilder i dokumentasjonsarbeidet vårt.

Foreldresamarbeid

For å få til en god barnehage er vi avhengige av et åpent og nært samarbeid basert på gjensidig tillitt og respekt. Det er viktig at barnehagen og hjemmet står sammen om å skape en god hverdag for barnet. I foreldresamarbeidet er den daglige kontakten viktigst, slik at vi kan utveksle informasjon om barnet. Vi ønsker oss tilbakemeldinger på det vi gjør, både positivt og negativt. Det er bare slik vi kan forbedre oss.

Det formelle samarbeidet består av foreldremøter, foreldresamtaler og brukerundersøkelser. For nye foreldre har vi også en liten sammenkomst under besøksdagen på våren og en introduksjonssamtale ved oppstart på høsten.

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget skal bestå av foreldrene til barna i barnehagen, ansatte og styrer. Styrer har møte, tale og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn de andre gruppene. Det velges representanter til samarbeidsutvalget hvert år. Det velges en representant og en vara til hver avdeling i barnehagen. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontakt skapende og samordnende organ. Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen.

Overgang mellom barnehage og skole og øvrige samarbeidspartnere

I arbeidet for å oppnå et helhetlig og sammenhengende opplæringsløp for alle barn og unge i kommunen fordres et tett samarbeid mellom elever, foreldre og ansatte i opplæringsinstitusjonene. Dette for å skape trygghet rundt overgangene og sammenheng i elevenes opplæring.

"Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning." (Rammeplanen 2006)

Begrepet livslang læring vektlegges i rammeplanen for barnehager og læreplanen for grunnskolen. Livslang læring er viktig i dagens kunnskapssamfunn og barnehagen blir nå regnet som en del av utdanningssystemet. Barnehage og skole har stor innvirkning på barns grunnleggende holdninger til læring og blir viktige læringsarenaer i den livslange læringsprosessen.

Det er i samarbeid med skolen utarbeidet et overgangsskjema som vi fyller ut i nær forståelse med hjemmet, dvs. at foresatte må signere før vi kan levere det videre til skolen. Skolen holder et foreldremøte for foreldre i januar/februar og et i juni. Barna skal ha en besøksdag på skolen i mai måned. De får også møte de andre skolestarterne i Risengasonen på en felles utedag til våren.

Det kreves også at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Ved samarbeid MÅ bestemmelsene om taushets- og opplysningsplikt i barnehageloven og annet regelverk overholdes. Samarbeidspartnere kan være; PPT, helsestasjonen, barneverntjenesten, Asker kommune.