Pedagogisk grunnsyn

    Pedagogisk grunnsyn

Vi voksne i Risenga barnehage ser på barn som aktive og kompetente individer og vil at alle barn skal bli sett og hørt. Vi ser på barns medvirkning som en forutsetning for at barn skal lære og vi mener at trygghet og omsorg er viktige faktorer for at barna skal trives i barnehagen.

Vi ønsker å sette fokus på flerkulturelt samhold og fellesskap igjennom de ulike kulturene vi har i barnehagen. Med hovedvekt på tradisjoner, matretter, språk, leker, sanger ol fra land som personalet og barna i barnehagen representerer så er vi med på å skape toleranse og engasjement hos barna. Vi vil at alle barna skal føle seg trygge og at vi skaper en harmonisk stemning i barnehagen. Barna skal få mulighet til å utvikle seg i takt med seg selv og gruppen igjennom lek og læring. De skal lære noe nytt hver dag igjennom ulike aktiviteter og rutiner i barnehagehverdagen. Trygge barn har bedre selvbilde og selvtillit og dette er noe vi ønsker å være med på å skape.

"Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap"(Barnehageloven §2).