Språkutvikling som satsningsområde

Vi i barnehagen ønsker å satse på språk og språkutvikling i barnehagen. Vi har mange barn som er flerspråklige og ønsker å være en barnehage med fokus på mangfold. Vi ønsker å synliggjøre at vi har mange ulike kulturer i barnehagen vår blant annet igjennom ulike temaer i det pedagogiske arbeidet i løpet av året.

Språket er avgjørende for barnets utvikling både sosialt, emosjonelt og intellektuelt. Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. Barnehagen er den viktigste integrerings- og språklæringsarenaen for minoritetsspråklige barn. God språkutvikling i tiden før skolestart er av stor betydning for senere læring, også når det gjelder skriftspråk og leseforståelse, dette gjelder for alle barn uansett om de har et eller flere språk.

 I Stortingsmelding nr. 41, Kvalitet i barnehagen står det;

  • Språkstimulering er en av barnehagens viktigste oppgaver.
  • Regjeringen har som mål at alle barn bør beherske norsk før de begynner på skolen.
  • Barnehagen må kunne tilby barna et rikt språkmiljø, slik at de kan utvikle språkene sine på en god måte.
  • Et rikt språkmiljø forutsetter at personalet har god kompetanse innen språk og flerspråklighet, og kunnskap om hvordan de kan tilrettelegge for god språkutvikling for alle barn.

 Det vil si at vi som voksne i barnehagen må legge til rette for et variert språkmiljø som skal være både lekende og lærende. Vi må oppmuntre barn med to- eller flerspråklig bakgrunn til å være språklige aktive og samtidig hjelpe dem til å få erfaringer som bygger opp deres begrepsforståelse og ordforråd i norsk. (KD 2011 – s 41) Det må være rom for å kunne bruke morsmålet sitt i barnehagen, samtidig som vi jobber aktivt med å fremme den norskspråklige kompetansen hos alle barna. Det flerkulturelle mangfoldet blant barn og voksne skal synliggjøres i barnehagen, slik at alle kan kjenne seg velkommen og få en positiv identitetsutvikling.

Tilretteleggingen for språkutvikling i barnehagen skal være så god at barna i størst mulig grad kan klare overgangen til ordinær opplæring i grunnskolen.

Vi skal blant annet ha mer fokus på tradisjoner, matretter, språk, leker, sanger ol fra land som personalet og barna i barnehagen representerer og det skal jobbes med språk i alle aktiviteter i barnehagen som samlinger, språkgrupper, små leke grupper, lesestunder, frilek, på tur osv.